Atmik Yatra Nepal

तपाइको मुखको बोलीले कसैको जीवनलाई नाश पार्न सक्छ भाग -तिन (३९६५ )

AY Nepal Radio

तपाइको मुखको बोलीले कसैको जीवनलाई नाश पार्न सक्छ भाग -तिन (३९६५ )

© 2017 - Atmik Yatra - All Rights Reserved